w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.) oraz § 3 uchwały Nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Police zarządzam, co następuje:

 • 1. 1.W okresie od 1 maja do 20 października 2017 roku przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Police, zwane dalej konsultacjami.
 1. Konsultacje dotyczą wydzielonej części budżetu Gminy Police na 2018 r., zwanej dalej budżetem obywatelskim.
 2. Konsultacje przeprowadza się zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Gminy Police”, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, zwany dalej Regulaminem.
 • 2. Przedmiotem konsultacji są propozycje zadań należących do kompetencji gminy zgłoszone do budżetu obywatelskiego.
 • 3. Celem konsultacji jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnej oraz wzrost zainteresowania mieszkańców partycypacją w życiu publicznym poprzez uzyskanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz dokonanie przez mieszkańców Gminy Police, wyboru zadań do budżetu obywatelskiego spośród tych, które zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z Regulaminem.
 • 4. 1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren Gminy Police.
 1. W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Police.
 • 5. Konsultacje przeprowadza się:
 • w formie pisemnej z wykorzystaniem wniosku zgłoszeniowego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego wraz z listą mieszkańców popierających daną propozycję, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
 • poprzez wybór propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na kartach do głosowania, których ramowy wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
 • 6. Konsultacje prowadzi zespół, składający się z przedstawicieli Burmistrza Polic, Rady Miejskiej w Policach oraz przedstawiciela Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach będącego reprezentantem organizacji pozarządowych, w składzie:
 • Jakub Pisański – zastępca burmistrza Polic,
 • Agnieszka Komor – sekretarz Gminy Police,
 • Janusz Zagórski – skarbnik Gminy Police,
 • Aneta Soprych-Kuśnierz – naczelnik wydziału rozwoju i funduszy pomocowych,
 • Krzysztof Kuśnierz – naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego,
 • Sebastian Staszkiewicz – naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 • Maciej Usewicz – zastępca naczelnika wydziału organizacyjno-prawnego,
 • Elżbieta Jaźwińska – radna Rady Miejskiej w Policach,
 • Wiesław Gaweł – radny Rady Miejskiej w Policach,
 • Andrzej Rogowski – radny Rady Miejskiej w Policach.
 • Maria Górska – przedstawiciel Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

dalej zwany Zespołem.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.