Na podstawie zarządzenia Zarządzenie Nr 105/2018  Burmistrza Polic  z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2019 rok w dniach od 14 do 30 maja 2018 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

W konsultacjach uczestniczyło 2 mieszkańców.

Zgłoszone zostały następujące propozycje do konsultowanego zarządzenia:

  1. Zmiana § 1 pkt. 6 regulaminu w następujący sposób: "Zadania inwestycyjne mogą być realizowane na terenie:
  2. a) nieruchomościach, dla których Gmina Police posiada tytuł prawny,
  3. b) nieruchomościach należących do Skarbu Państwa za porozumieniem z zarządcą terenu (np. lasy, tereny nabrzeży),
  4. c) sąsiadujących jednostek terytorialnych (np. miast, gmin, powiatów) jeżeli zarządca wyrazi zgodę" - propozycja nie została uwzględniona - ze względu na możliwe problemy prawne, otrzymanie wszelkich zgód od współwłaściciela, które mogą przedłużać lub uniemożliwiać realizację zgłoszonych projektów na terenach współdzielonych, zdecydowano o nieprzyjęciu propozycji.
  5. Po §2 ust. 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu „Propozycji zadań do budżetu obywatelskiego nie mogą zgłaszać radni Gminy Police oraz Burmistrz Gminy Police” – propozycja została uwzględniona.
  6. Wydłużenie głosowania do jednego miesiąca – propozycja nie została uwzględniona.

Biorąc pod uwagę doświadczenia poprzednich edycji, najwięcej głosów (kart) oddawanych jest na początku oraz na końcu głosowania, niezależnie od tego jak długi jest jego okres. Ponadto ze względu na terminy tegorocznego Polickiego Budżetu Obywatelskiego wydłużenie czasu głosowania nie jest możliwe.

  1. Po §5 ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu „Po zakończeniu procesu konsultacji, w terminie do 14 lutego 2019 przeprowadza się spotkania ewaluacyjne podsumowujące zakończoną edycję budżetu obywatelskiego. Spotkanie ewaluacyjne jest spotkaniem otwartym, na którym omawiane są wyniki głosowania oraz inne sprawy dotyczące budżetu obywatelskiego” – propozycja została uwzględniona ze zmienionym terminem spotkania ewaluacyjnego. Ze względu na to, że sprawozdanie z realizacji Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok składane jest do 30 czerwca 2020 roku, proponuje się, aby spotkanie takie odbyło się po realizacji procedury budżetu obywatelskiego ale, przed złożeniem sprawozdania. Proponowany termin to do 30 kwietnia 2020 r. Takie spotkanie uwzględniałoby ewaluację całej procedury, a nie tylko wyniki głosowania.
  2. Propozycja dotycząca promocji Polickiego Budżetu Obywatelskiego w mediach społecznościowych – propozycja nie dotyczy regulaminu, który określa procedurę PBO, natomiast bieżąca edycja budżetu (jak i kolejne) będą promowane w nieco inny sposób niż miało to miejsce w poprzednich edycjach. Tradycyjne kanały promocji (ulotki, artykuły w lokalnych mediach) zostaną uzupełnione o promocję m.in. w najbardziej popularnych mediach społecznościowych. 

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.